Dialoogmodel bij ingrijpende somatische aandoeningen

Logo ZINL
In de periode juli 2017 t/m juni 2019 vond het scholingstraject ‘Dialoogmodel bij ingrijpende somatische aandoeningen’ in het kader van de subsidieregeling Transparantie 2017 van Zorginstituut Nederland in Zuyderland MC plaats. Dit project betrof het toepasbaar maken van de Dialoogmodel-methodiek voor de ziekenhuissetting.

Tijdens de scholing verwierven zorgprofessionals vaardigheden om bij ingrijpende somatische aandoeningen op passende wijze aandacht te besteden aan de psychosociale aspecten ervan. Zij raakten zo vertrouwd met de dialogische gespreksvorm en het visualisatie-hulpmiddel van het Dialoogmodel. Toepassing ervan zorgt voor vroegtijdige (h)erkenning van deze psychosociale aspecten bij zowel de zorgprofessional als de patiënt en diens naasten. Dit helpt vervolgens om deze aspecten integraal te betrekken bij de zorg.

Het Dialoogmodel is op projectmatige wijze toepasbaar gemaakt voor de zorg aan patiënten met ingrijpende somatische aandoeningen. Binnen Zuyderland is in genoemde periode een groot aantal zorgprofessionals geschoold, die in hun dagelijkse praktijk patiënten met complexe somatische aandoeningen zorg bieden. 72 verpleegkundigen (waaronder verpleegkundig specialisten, nurse practitioners en physician assistants) en 23 artsen (waaronder medisch specialisten, fellows en arts-onderzoekers) volgden de scholing in de toepassing van de Dialoogmodel-methodiek.  De belangstelling was ziekenhuis-breed (bij meer dan 10 vakgroepen, onder andere cardiologie, chirurgie, interne geneeskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, neurologie, oncologie, orthopedie en urologie).

Zorgprofessionals geven na de scholing aan dat het geleerde duidelijk een toegevoegde waarde heeft bij de zorg aan chronische en ernstig zieke patiënten en hun naasten. Zij geven aan te merken meer gevoelig te zijn voor wat een en ander voor de patiënt zelf betekent en voor diens directe omgeving, zonder daar al zelf als professional teveel eigen invulling aan te geven. Dit leidt onder meer tot andere gezamenlijk beslissingen en uitvoering van de zorg.

Het project heeft een aantal concrete producten opgeleverd die hier vrij zijn te downloaden.
– Boekje: Samen aan zet in zorg (met achtergrondinformatie over het Dialoogmodel in de ziekenhuisomgeving)
– AGO (Algemeen Gezondheid Overzicht) (hulpmiddel voor patienten om gespreksthema’s voor te bereiden)
– Werkblad (hulpmiddel voor de professional om gegevens holistisch te ordenen)
– Totaaloverzicht: visualisatiehulpmiddel (te gebruiken om samen de unieke situatie in beeld te brengen)
– Implementatieplan (ervaringen opgedaan in Zuyderland om van te leren)

SCHOLING

Zorgprofessionals kunnen bij voorkeur in teamverband een scholing volgen (tweemaal een dagdeel van 4 uur scholing). De scholing wordt in overleg afgestemd op het werkveld van de deelnemers, om rekening te houden met de specifieke behoeften en mogelijkheden.  In de tijd tussen de scholingsblokken brengen de deelnemers het geleerde in praktijk. Deze ervaringen vormen de basis voor de inhoud van het tweede dagdeel.

Als alternatief is het mogelijk dat niet een geheel team, maar enkele vertegenwoordigers uit een team, samen met vertegenwoordigers uit andere teams een ‘train de trainer-cursus’ volgen. Op deze wijze kunnen zij als sleutelfiguren on the job hun collega’s vertrouwd maken met de werkwijze. Deze scholing wordt dan in overleg afgestemd op het werkveld en werkproces van de deelnemers en zal twee dagen in beslag nemen. Als vervolg kunnen desgewenst (on line) supervisiemomenten worden afgesproken en/of opfris-sessies.

Nader overleg is vrijblijvend mogelijk via email: info@dialoogmodel.nl

Accreditatie: eerder is door Zuyderland erkenning voor deze scholing geregeld voor 8 punten bij ABAN, VSR, NAPA en V&VN.